Общи условия за ползване на интернет платформата audiobox.bg

І. Общи положения

1). Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ (ЕИК 825275819) и потребителите на администрираната от дружеството интернет платформа – електронен магазин audiobox.bg за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, както и правата и задълженията на потребителите на платформата audiobox.bg.

2). Настоящите общи условия уреждат и взаимоотношенията между потребителите на платформата и Търговските партньори (Marketplace партньори) на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ – в случаите, в които те предлагат свои стоки и услуги чрез платформата audiobox.bg.

3). Зареждайки сайта audiobox.bg в браузъра си, Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът audiobox.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от платформата audiobox.bg.

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

6). Тези Общи условия са приложими съответно и по отношение на мобилната версия на сайта.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството. Платформата audiobox.bg включва интернет сайта audiobox.bg и мобилната му версия.

Интернет сайт / Уебсайт / Сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес audiobox.bg.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт. Потребителят може – при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път.

Регистриран потребител – потребител, който е попълнил регистрационната форма и е създал свой потребителски профил. Регистрацията е безплатна.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от платформата audiobox.bg, съдържаща информация за потребителя, изисквана от audiobox.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите, посочени в Политиката за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“. Регистрирания потребител носи отговорност за верността и актуалността на попълнената от него информация при регистрирането и поддържането на профила.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Виртуален портфейл – база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез audiobox.bg. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” ще бъде приспадната дължимата цена.

Търговски партньор (Маркетплейс партньор) е физическо или юридическо лице, което предлага свои стоки и услуги чрез платформата audiobox.bg по силата на договор, сключен с „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“. Когато определена стока или услуга се предлага от Търговски партньор (Маркетплейс партньор), това се обозначава в съответната оферта.

Маркетплейс – платформа за електронна търговия audiobox.bg, доколкото „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ предоставя на други търговци – физически или юридически лица – възможност да предлагат за продажба свои стоки или услуги.

„Търговец/Продавач” – „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ в качеството си на вносител и продавач на стоки, предлагани в Онлайн магазина, или негов търговски партньор (маркетплейс партньор), собственик на стоки/услуги, предлагани за продажба чрез платформата audiobox.bg. Когато определена стока или услуга се предлага от Търговски партньор (Маркетплейс партньор), това се обозначава в съответната оферта.

ІІІ. Предмет на договора

„ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ предоставя за ползване на потребителите платформата за онлайн пазаруване audiobox.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“, допълва настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, достъпен на https://audiobox.bg/terms/.

„ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ не носи отговорност при следните случаи:

 • – За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящата платформа;
 • Ако потребителят си забрави акаунта, логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет платформата audiobox.bg, независещи от екипа на същия.

4). Потребителското име , с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на audiobox.bg. Когато потребителят промени потребителското си име, „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на платформата audiobox.bg и по този начин да не създава собствена база данни или каквито и да е други произведения в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, използва, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта audiobox.bg. В случай на копиране, използване, възпроизвеждане или разпространяване под каквато и да е форма на публикувано на или достъпно чрез платформата audiobox.bg съдържание или каквито и да е части от него без изричното съгласие на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ или на съответния маркетплейс партньор и в случай че не са налице хипотезите, допускащи свободно използване, уредени от ЗАПСП, нарушителят дължи на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ или на съответния маркетплейс партньор неустойка в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева за всеки отделен случай. „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ или съответният маркетплейс партньор може да предендира обезщетение за вредите, надвишаващи размера на посочената неустойка, като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи, приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението и други обстоятелства, свързани с конкретното нарушение.

7). Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие или недееспособно лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите, предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни.

ІV. Защита на лични данни

1). „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). Данните, попълвани от потребителя в регистрационната форма при регистрацията са задължителни. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4). „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и в Политиката за защита на личните данни (за потребители на платформата audiobox.bg).

5). При създаването на потребителския си профил регистрираният потребител може да даде съгласие за получаване на имейл известия. Той може да се отпише по всяко време от получаването на тези известия чрез кликване върху линка за отписване, който се съдържа във всяко имейл известие.

6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат използвани от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ за целите на директния маркетинг. Действията на потребителя в audiobox.bg (като например харесвани оферти или стоки/услуги, поставени в кошницата) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ за целите на директния маркетинг.

7). „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • това е предвидено в Политиката за защита на лични данни /за потребители на платформата audiobox.bg/;
 • други посочени в закона случаи.

8). С регистрацията си в audiobox.bg, потребителят разрешава на обявения от него E-mail адрес да му бъдат изпращани рекламни или други търговски съобщения от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“.

V. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством платформата audiobox.bg

1). Зареждайки заглавната интернет страницата audiobox.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на оферирана стока/услуга. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на дружеството, подържащо интернет сайта, така и с Общите условия за ползване на сайта, с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние и с Политиката за защита на личните данни.

2). Правейки активно действие – селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3). В случай че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия, предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил. Портебителят има възможност да заяви закупуване на конкретна стока/услуга и без да има регистриран профил чрез натискане на бутона „Бърза поръчка по телефона”. В този случай той въвежда номер на мобилен телефон и имейл адрес, на които екипът на audiobox.bg може да се свърже с него за уточняване на поръчката.

4 ). Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на платформата, Общите условия за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

5 ). След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“, съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.

6 ). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“. Преводи на парични суми от audiobox.bg към потребители на платформата се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на Търговеца.

VІ. Допълнителни условия

1 ). „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

2 ). Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез платформата попадат в кръга на описаните в чл. 50, т. 2 от ЗЗП.

3 ). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

4 ). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5.) Промоциите предлагани към всеки продукт са индивидуални. „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ запазва правото си да променя условията на промоциите.

6.) При транзакции с кредитни и дебитни карти посредством онлайн платформата myPOS, „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ е отговорна страна при последващо извършване на refunds и chargebacks.

7.) Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“. Ако продължите да ползвате платформата, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

чрез използване на Онлайн магазин, поддържан от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ , ЕИК 825275819, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив, р-н Източен, улица Пламък 4 и с адрес за кореспонденция град гр. Пловдив, р-н Централен, улица Христо Г. Данов 10.

Този Договор при общи условия, наричан по-долу само „Договор”, относно сроковете и условията посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато пазаруват в Онлайн Магазина на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ чрез платформата audiobox.bg.

Позоваванията в този Договор на „Онлайн Магазин“ се отнасят до Онлайн Магазина, поддържан и управляван от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ , разположен върху платформата audiobox.bg.

Изрично посочваме, че следва да ги прочетете внимателно, преди пускането на Вашата поръчка, и Ви съветваме да отпечатате копие за бъдеща справка.

Когато заявявате поръчката си за пазаруване в Онлайн магазина на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“, с подаването й Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договор, че сте направили декларациите на Потребителя, съдържащи се в този Договор, и че сте приели и сте се съгласили с Общите условия за ползване на интернет платформата audiobox.bg, които са неразделни части и взети заедно, представляват целия договор между Вас и „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“.

„ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителя и „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ се уреждат съобразно Договора, действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Този договор се прилага и в случаите, в които продавач на стока/услуга, предлагана чрез платформата audiobox.bg, е търговски партньор (маркетплейс партньор) на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“.

Този договор е приложим съответно и в случаите на закупуване на стоки/услуги чрез мобилната версия на сайта.

І.ДЕФИНИЦИИ

„Авансово плащане” – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ , преди получаването на поръчаната стока/услуга

„Дистанционна търговия” – Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.

„Доставка” – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител.

„Дългосрочно” – не еднократно

„ЗЕТ” – Закон за електронната търговия

„ЗЗД” – Закон за задълженията и договорите

„ЗЗП” – Закон за защита на потребителите

„Личен профил” – Софтуерен продукт като услуга, базирана и достъпна чрез платформата. Възможностите на „Личен профил” са достъпни чрез въвеждане на Потребителско име и Парола и дават възможност на Потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина.

„Наложен платеж” – начин на плащане, при който Потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга, в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.

„Онлайн магазин” – софтуерен продукт, като услуга, предоставяна от Търговеца на Потребителите чрез платформата audiobox.bg, даваща възможност за дистанционна търговия.

„Оферирани стоки/услуги” – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка на платформата, посредством публикувани оферти.

„Партньорски програми” – Програми за дългосрочно участие на физически и/или юридически лица, ориентирани към увеличаване на стокооборота при условия, обявени на Платформата за всяка отделна програма.

„Приносител” – Лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги Потребител.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт. Потребителят може – при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път.

Регистриран потребител – потребител, който е попълнил регистрационната форма и е създал свой потребителски профил. Регистрацията е безплатна.

„Търговец/Продавач” – „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ в качеството си на вносител и продавач на стоки, предлагани в Онлайн магазина, или негов търговски партньор (маркетплейс партньор), собственик на стоки/услуги, предлагани за продажба чрез платформата audiobox.bg. Когато определена стока или услуга се предлага от Търговски партньор (Маркетплейс партньор), това се обозначава в съответната оферта.

„Уебсайт” – Уебсайт, поддържан от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“, с адрес http://audiobox.bg и всичките му Интернет страници.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ.

1). Всеки Потребител може да се регистрира и да създаде свой потребителски профил в платформата на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“. При регистрацията потребителят попълва в регистрационната форма имейл адрес, номер на мобилен телефон и парола. След създаването на профила потребителят има възможност да добави адреси за доставка, които може да премахва или допълва по всяко време. В случай че при подаване на поръчка потребителят желае да му бъде издадена фактура за закупената стока/услуга – данните на получателя на фактурата се попълват след натискането на бутона „Искате фактура към поръчката?”

2). Регистрацията е безплатна и е еднократна за всички поръчки, освен ако няма основания за прекратяването й.

3). С регистрацията се създава Личен профил на Потребителя, достъпен чрез платформата, регистриращ всяка покупка и даващ възможност на Потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина.

4). Регистрацията може да се прекрати (дерегистрация) по всяко време, по желание на Потребителя или от страна на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ , в предвидените в Договора и в Общите условия за ползване на платформата случаи.

5). След дерегистрацията нова регистрация на същия Потребител е възможна не по-рано от 12 месеца от датата на дерегистрацията.

6). За извършването на покупка не е необходима регистрация на профил. В този случай потребителят заявява извършването на покупка на конкретна стока/услуга чрез натискането на бутона „Бърза поръчка по телефона”, след което попълва имейл адрес и телефонен номер, чрез които с него се свързва представител на audiobox.bg.

7). Потребителите дават съгласието си предоставените от него данни при регистрирането на профила и/или подаването на поръчката да бъдат предоставени от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ на съответния търговски (маркетплейс) партньор и на куриера, които могат да се свързват с него във връзка с изпълнението на договора или доставката на поръчаната стока.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

1). Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба на платформата от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ в качеството му на техен вносител, продавач и/или дистрибутор, или на стоки/услуги на Търговски (маркетплейс) партньори, сключен от разстояние с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставката, чрез наложен платеж.

2 ). Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките/услугите оферирани на платформата, за времето през което тази оферта е активна.

3 ). Офертите задължително съдържат информация за:

 1. основните характеристики на стоките или услугите;
 2. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;
 3. обозначение дали стоката/услугата се предлага от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ (с обозначението Trendo) или от маркетплейс партньор.

Забележка:

Отстъпките, предоставени на регистрираните потребители, които са се присъединили към програма за лоялни клиенти, или тези, предоставени при използването на код, се отразяват в крайната цена при завършване на поръчката.

4). Потребителят заявява желанието си да закупи определена стока/услуга като направи поръчка:

– – по електронен път през регистрирания си потребителски профил като добавя исканите стоки/услуги в кошницата си и следва указаните в платформата стъпки за подаване на поръчката; или

– по телефона (без да се изисква потребителски профил), в който случай поръчката се регистрира и обработва от негово име от представител на екипа на audiobox.bg.

5 ). Поставянето на стока/услуга в кошницата не е равнозначно на подаване на поръчка.

6 ). С натискане на бутоните ”Завърши поръчката” и „Премини към плащане”, се активира екран, с посочени:

-възможност за избор на куриер и начин на доставка – до офис на куриера или до друг адрес – с посочени цени за доставка;

-един или няколко възможни начина на заплащане;

-възможност за фактуриране и попълване на данни на получателя на фактурата;

-възможност за добавяне на код за отстъпка;

-възможност за добавяне на допълнителна информация относно поръчката или нейната доставка.

7 ). След извършване на авансово плащане или след избиране на „наложен платеж” и бутон „Завърши поръчката”, направената поръчка се счита за приета.

8 ). С приемането на поръчката, настоящият Договор се счита за сключен със срок на доставка 60 дни, като денят на приемане на поръчката не се брои.

9 ). Макар регистрацията на Потребителя да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор, чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.

10). Възможно е с една поръчка да бъде заявена доставка на стоки, предлагани от повече от един Търговец. В този случай се определя отделна цена за доставка на стоките, предлагани от различните Търговци. Цените за отделните доставки са видни за регистрирания потребител преди завършването на поръчката.

11). Стойността на пощенските или транспортните разходи, свързани с доставката, не е включена в цената на стоките или услугите. Тя се заплаща от потребителя, освен в случаите, в които audiobox.bg е предложил безплатна доставка.

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1). „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ е в състояние да приема поръчки за доставка на налични стоки/услуги, оферирани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай, предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя, като се удържат разходите за неосъществената доставка.

2). За приетата поръчка Потребителят получава съобщение на посочения от него Е-мейл адрес в регистрационната форма. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.

3). Когато плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ си запазва правото да приеме направените поръчки след определени проверки за сигурност. Плащането ще бъде удържано от сметката на Потребителя преди изпращането на поръчаната стока/услуга. Титулярите на всички кредитни и дебитни карти са обект на проверките за достоверност и разрешение от издателя на картата и от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ . Ако издателят на Вашата карта за плащане откаже да разреши плащането на „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ , или ако нашите проверки за сигурност не преминат успешно, „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ не носи отговорност за каквото и да било забавяне или неизпълнение на доставката .

4). Доставката на закупени стоки се извършва от куриер, избран от потребителя при подаването на поръчката – до офис на куриера или до посочен от потребителя съществуващ адрес на територията на България. Възможните куриери са посочени от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“.

5). Куриерът извършва доставката при прилагане на собствените си общи условия за предлаганите от него услуги.

V. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ.

1). Всички цени на оферираните стоки/услуги са с включен ДДС. Цените могат да се променят в зависимост от законодателството на Република България, правото на Европейския съюз, както и други правни тълкувания, издадени от съответните органи. Обявените цени не включват транспортните разходи.

2). Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да не се отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.

3). „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ или съответният маркетплейс партньор, предлагащ стоката/услугата, си запазва правото да изменят цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля оферирани стоки/услуги, по всяко време.

4). Страните по този договор се съгласяват, че отговорността на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвърля общата цена, плащана за съответната поръчка.

5). Фактурата за продаваните стоки (в случаите, в които е заявена такава) се издава от съответния търговец/продавач. Когато търговец/продавач е търговски (маркетплейс) партньор на“ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“, фактурата се издава от партньора.

VІ. ГАРАНЦИИ.

1). Настоящия раздел не се прилага за стоки втора употреба.

2). Търговецът/Продавачът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

3). Външни несъответствия на стоката с Договора са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката, включително, но не само: външни увреждания, разлика в цвета и дизайна, изправност на механизма, част или производствена схема, задействащ се от допир, натиск, зарядни устройства, външни енергоизточници и др. подобни.

4). Вътрешни несъответствия на стоката с Договора са всички останали несъответствия, които не могат да бъдат установени освен след продължително използване на стоката, освен ако се дължат на неправилна експлоатация от страна на Потребителя или на други причини, за които Търговецът не отговаря.

5). Всяко външно несъответствие на стоката с Договора следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, да се заяви пред приносителя и да се посочи дали иска ремонт на стоката или замяна на стоката с нова от същия вид и със същите характеристики, освен ако по смисъла на ЗЗП това е невъзможно или избраният начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

6). Липсата на заявка по предходната точка означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения относно наличие на външните несъответствия с Договора и впоследствие не може да се позовава на наличието на такива.

7) Всяко скрито несъответствие на стоката с Договора, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че не е съществувало при доставянето й, ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

8). Този Договор не предвижда закупуваните чрез него стоки да бъдат монтирани или инсталирани от продавача или на негова отговорност.

9). Потребителят е длъжен за своя сметка и на свой риск да организира монтирането или инсталирането на закупените по този Договор стоки.

10). Привеждането на стоката в съответствие с Договора се извършва в рамките на два месеца, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на този срок, Потребителят има право да развали Договора и да иска от Търговеца да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на стока с договора е незначително.

11). Правото на потребителя по предходната точка се погасява с 2 годишен срок от доставката на стоката. При спор между страните, в тежест на Потребителя е да докаже, че доставената му и приета за ползване стока не е съответствала на Договора.

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ

1). Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с Договора.

2). При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

3). При предявяване на рекламацията за услуга, Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с Договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

4). Рекламацията се предявява писмено, пред съответния Търговец, на адреса, посочен в стоковата разписка, придружаваща стоката, както и в потребителския интерфейс на регистрирания потребител.

5). При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

6). Рекламацията на стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

7). Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

8). В случаите, в които годността или минималният срок на трайност на стоката е по-кратка от двугодишния срок по точка 6), рекламацията може да бъде предявена до изтичането на срока на годност или минималния срок на трайност, обозначени с израз като: „най-добър до” или „най-добър до края на“ или „срок на годност” или „годно до”, или „EXP:” или „Exp. Date” или „най-добър за употреба преди края на” или друг аналогичен израз. Рекламация на някои продукти (например – козметични), не може да бъде предявявана и след изтичането на обозначения период след отваряне, през който продуктът може да бъде използван без риск за потребителя.

VІІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1). Ако поръчана стока/услуга станат временно недостъпни за доставка, направената поръчка се съхранява до отпадане на временните пречки и се изпълнява, освен ако Потребителят междувременно не е прекратил Договора.

2). Ако поръчана стока/услуга, станат постоянно недостъпни за доставка, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя, подходяща алтернативна стока/услуга, която да му достави на същата цена, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума по него за предлагането на продукти.

3). Счита се, че временна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена в 60-дневния срок от сключване на Договора.

4). Постоянна недостъпност е налице когато поръчаната стока/услуга не била доставена повече от 60 дни от сключване на договора.

5). „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ декларира, че е положило всички усилия, възможно най-точно да възпроизвежда в Онлайн магазина цветовете на оферираните стоки. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните компютри. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителя, ако цветовете на оферираната и доставената стока, не са от едни и същи цветови гами.

6). Независимо дали това е отбелязано в съответната оферта, стоките се продават до изчерпването на наличностите на оферираната стока/услуга.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ

1). Договорът не се счита за прекратен след изтичане на срока по пункт ІІІ.9, а продължава да действа като безсрочен.

2). Договорът се счита за изпълнен с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.

3). Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 14 (четиринадесетия) ден от сключването му – в случаите на продажба на услуга, или до 14 (четиринадесетия) ден от получаването на стоката от страна на Клиента или посочено от него трето лице, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай, Потребителят е длъжен, в същия срок, да върне за своя сметка стоката на Търговеца, на адреса, от който е получена – адресът е упоменат на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“. Адресът може да бъде различен за различна стока.

4). При връщането на стоката/услугата по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата, платена за стоката/услугата. След като пратката с върнатата стока постъпи в склада на Търговеца и той се увери, че върнатата стока е в добро състояние и са изпълнени условията на точки 5 – 8 по-долу, подлежащата на възстановяване сума постъпва във виртуалния портфейл на Потребителя. Ако Потребителят е заявил желание да получи сумата по банкова сметка, „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ му я превежда в 14 (четиринадесет) срок от получаването на върнатата стока/услуга. Ако Потребителят не е заявил желание за превеждане на сумата по банков път, тя остава налична във виртуалния му портфейл и може да бъде използвана за извършване на плащания по негови бъдещи поръчки. В случаите, в които поръчката е направена по телефона от нерегистриран потребител, подлежащата на възстановяване сума се превежда по посочена от него банкова сметка, без да постъпва във виртуален портфейл, в 14 (четиринадесет) срок от получаването на върнатата стока/услуга. Разходите за връщане на стоката се заплащат от Потребителя.

5). За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към Закона за защита на потребителите – неразделна част от този договор, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

6). Потребителят няма право да се откаже от сключения договор в случаите, посочени в чл. 57 от ЗЗП и в частност – при закупуване на продукти от категориите Бельо и Бански.

7). Потребителят може да се откаже от сключения договор и да върне стока по реда на точка 3) от този раздел само при условие, че:

а) върне стоката в указания срок в ненарушен търговски вид, в това число – неупотребявана и неповредена; в оригинална и с ненарушена цялост опаковка; в пълната й комплектовка – заедно с всички етикети, стикери, части, принадлежности и документация (включително но не само – инструкция за употреба, гаранционна карта и др.),

б) стоката е върната във вида и в състоянието, в което е била изпратена от Търговеца, като се отчете единствено необходимостта от изпробването й с цел установяване на естеството, характеристиките и доброто й функциониране (когато това е приложимо).

8) При отказ по реда на точка 3) Потребителят задължително следва да изиска от куриера да постави пратката в опаковка на куриера.

9) Препоръчително е при отказ по реда на точка 3) Потребителят да укаже изрично номера на заявката – с цел улесняване на обработката на върнатата поръчка и на връщането на цената.

10). В случай на временна или постоянна недостъпност по пункт VІІІ.3 и VІІІ.4, Потребителят има право с едностранно волеизявление да прекрати Договора. Последиците са като по предходните т.3 и т.4. „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ е длъжен да върне дължимата сума по сметка на потребителя в 14 (четиринадесет) дневен срок от прекратяване на договора.

11). Ако Потребителят иска да се откаже от договора и да върне получената стока/услуга след изтичане на сроковете по т.3, това става по писмено споразумение с Търговеца, при което Потребителят дължи както връщане на доставената стока/услуга, така и неустойка в размер до 30 (тридесет) % от стойността на стоката/услугата.

12). При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в платформата, поддържани от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1). „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.

2). В случаите на авансово плащане, със съгласяването с клаузите на този договор, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца

3). При транзакции с кредитни и дебитни карти посредством онлайн платформата на myPOS, „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ е отговорна страна при последващо извършване на refunds и chargebacks.

4). Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договор или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

5). По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по – специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.

6). При едностранна промяна на настоящия Договор от „ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“ , ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

(съгласно приложение № 6 към Закона за защита на потребителите)

До ………………………

(името на търговеца)

……………………………………………………………………..

(адрес, ЕИК)

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. (описание на продукта)

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. (посочва се датата на получаване от потребителя)

……………………………………………………………………….(име на потребителя)

гр./с……………………………………………………………. (адрес на потребителя)

………………. …………………………….

(Дата) (подпис на потребителя)

Всички права запазени!

„ГЕОРГИ ХРИСТЕВ – 1 ЕТ“

Настоящите Общи условия са актуализирани на 01.02.2023 година.