Privacy Policy

Политика за защита на лични данни

/за потребители на платформата audiobox.bg/

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика на "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата За контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Написана е по максимално конкретен и ясен начин, доколкото е възможно, за да Ви улесни в прочитането и разбирането ѝ.

Важно е да знаете, че:

 • Регистрирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 • Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до нея.
 • В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др
 • Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.
II. ПОНЯТИЯ

ДРУЖЕСТВОТО или АДМИНИСТРАТОРЪТ: "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ", ЕИК 205343994, със седалище и адрес на управление: град София 1527, бул. „Васил Левски” № 150, етаж 4.

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните

СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

ПЛАТФОРМАТА Понятието касае виртуална платформа, поддържана от Дружеството, която обхваща сайта audiobox.bg

Допълнителни понятия са разяснени в Общите условия за ползване на сайта.

III. ЛИЧНИ ДАННИ
 1. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

Според начина, по който лицата използват Платформата ни и предоставяните от нея услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Регистриран потребител също така е и Посетител; всеки Потребител-купувач освен това е и Регистриран потребител и Посетител.

 1. Посетители
 • Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
 • Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.
 • Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.
 1. E-mail абонати
 • E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен e-mail бюлетин на Платформата, за получаване на писма по e-mail, съдържащи различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други. Електронният e-mail бюлетин се изпраща директно от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, Данни за местонахождение, неизменна част от предоставянето на услугата, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му (интерес към градове и локации, категории и др.; дни на получаване на писмата и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.
 • Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) - за получаване по e-mail на различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други.
 • Срок за съхранение: До 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.
 • Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).
 1. Регистрирани потребители
 • Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Основни задължителни данни: Имена, E-mail адреси, IP адреси; Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: Местоживеене, Телефонен номер, Пол, Възраст, Снимка/Аватар, Facebook профил, Google профил; Други данни: Информация за извършени действия от субекта в Платформата, Връзки с други потребители (онлайн приятелства и други), Информация за използвания браузър/устройство.
 • Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: сключване на договори от разстояние за извършване на покупки, поддържане на потребителски профил, взаимодействие с други потребители и др.
 • Срок за съхранение: 2 години след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора, ако има направени покупки или заявки. Ако няма такива – след закриване на профила, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия при регистриране на профил.
 1. Потребители-купувачи
 • Потребител-купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши (или заяви извършването на) сключване на Договор за покупко-продажба с даден Търговец-продавач, с цел закупуването от разстояние на оферирана от последния услуга/стока в Платформата (или сходно действие).
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.
 • Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез Платформата, чрез сключване на договори от разстояние с Търговци-продавачи; Предоставяне към съответните Търговци-продавачи на информация за така възникнали покупки и за купувачите, необходима за изпълнението на сключените договори и доставяне на съответнита закупени услуги.
 • Срок за съхранение: 10 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.
 • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор със съответния търговец-продавач, сключен посредством Платформата. 
 1. Търговци-продавачи
 • Търговец-продавач е всяко лице, офериращо свои услуги/стоки посредством Платформата, за извършване на продажби към Потребители-купувачи чрез сключване на договори от разстояние. В контекса на настоящата политика, това могат да са: Физически лица, опериращи в качеството си на търговци (еднолични търговци, лица на свободна професия и др.), както и Физически лица – управители и пълномощници на дружества, които дружества работят с Платформата в качеството им на търговци
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕГН/ЛНЧ, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес.
 • Цели на обработването: Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между Администратора и Търговците-продавачи; Сключване на договори; Бизнес комуникация; Осигуряване на възможност за публикуване на оферти в Платформата, обслужването и поддръжката им.
 • Срок за съхранение: 10 години след прекратяване на правоотношението между Дружеството и съответния Търговец-продавач.
 • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор между Дружеството и съответния Търговец-продавач.
 1. Вашите права

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес: [email protected], или чрез страницата За контакти:

 • Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.
 1. Съвместни администратори на лични данни (за данни на Потребители-купувачи)

При извършване на покупко-продажба между Потребител-купувач и Търговец-продавач, чрез сключване на договор от разстояние, това действие поражда правоотношения директно между двете страни. В контекста на тези правоотношения и с цел изпълнението на договора, Търговецът-продавач получава от Платформата частични данни за Потребителя-купувач (Имена, също понякога и Телефон, Адрес, E-mail адрес – според спецификата на конкретната закупена услуга, прилежащите ѝ особености, необходимостта от предварителна резервация и други). С това, Търговецът има статута на Съвместен администратор на тези данни, по смисъла на действащото законодателство. Като такъв, той има всички съпътстващи задължения и отговорности. Дружеството изрично е информирало Търговеца за тях и е подсигурило съгласието му, чрез отделен документ.

Доставката на закупени стоки се извършва от куриер, избран от Потребителя-купувач при подаването на поръчката – до офис на куриера или до посочен от потребителя съществуващ адрес на територията на България. Възможните куриери са посочени от "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ". В контекста на тези правоотношения и с цел извършването на доставката, куриерът получава от Платформата частични данни за Потребителя-купувач (Имена, Телефон, Адрес – ако Потребителят е избрал доставка до посочен от него адрес, различен от офис на куриера). С това, куриерът има статута на Съвместен администратор на тези данни, по смисъла на действащото законодателство. Като такъв, той има всички съпътстващи задължения и отговорности. Куриерът обработва личните данни на Потребителя-купувач при прилагане на собствените си общи условия и политики, достъпни на интернет сайта му. В случаите, в които Потребителят-купувач е избрал доставката да бъде извършена чрез Speedy, данните му са предмет на автоматизирана проверка от Speedy, която цели да удостовери, че това лице не е идентифицирано в Списъка на SDN (Списък на специално определени граждани), на ООН или друг съпоставим национален или международен списък.

 1. Предоставяне на Лични данни към трети лица

Дружеството не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

 1. Описаното в предходния член предоставяне, което е необходимо за целите на сключване на договор между Потребител-купувач и Търговец-продавач;
 2. Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
 3. Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
 4. Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към външни услуги на наши доставчици, интегрирани в Платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Повече информация за тези външни услуги можете да намерите в Политиката за бисквитките, както и настройки за отказване от отделни видове услуги. Такова отказване може да бъде направено и чрез външни инструменти (за Google Analytics – тук; за Google рекламни платформи – тук; за Facebook рекламни платформи – тук; за други платформи – и тук);
 5. При определени обстоятелства, с цел изпращане на уведомителни SMS съобщения към потребители от страна на Платформата, GSM номера се предоставят по технически канал към външни услуги на наши доставчици за SMS-и, за да бъде осъществено самото изпращане. Такива обстоятелства са например: Ако сте направили заявка за плащане с краен срок – да Ви напомним за наближаване на крайния срок; Ако използвате опцията „Изпрати на SMS”, налична при някои функционалности в сайта ни; Ако е необходимо да Ви уведомим за важна информация, свързана с извършена от Вас покупка; Ако поискате от нас да Ви изпратим дадена информация на SMS. От наша страна не изпращаме SMS известия с рекламни цели;
 6. Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.
 7. Личните данни се предоставят на трето лице/друг администратор в случаите, когато това е необходимо за целите на легитимните интереси на "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" и на това трето лице - негов контрагент, в случаите на прехвърляне на собствеността върху или предоставянето под наем на електронния магазин audiobox.bg и интернет сайта (уеб сайта) www.audiobox.bg в полза на администратор/лице, установен на територията на Република България. Предоставянето на данните в този случай произтича от необходимостта платформата за онлайн пазаруване да продължи да функционира и да предоставят услугите, без това да се отрази на възможностите, правата и навиците на потребителите при ползването на услугите. Третото лице може да използва данните само за целите, за които те са били събрани първоначално – така, както е посочено в Общите условия за ползване на интернет сайта audiobox.bg и в Политиката за защита на лични данни за потребители на платформата audiobox.bg.
 8. Сигурност на данните

От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

 1. Данни на непълнолетни лица

Услугите, предоставяни от Платформата, са предназначени за лица, навършили 18 години.

Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате Платформата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

 1. IP адреси

Когато Дружеството съхранява IP адреси на субекти на данни, това се прави с цел при нужда да може да oкаже адекватно съдействие на потребителите при различни обстоятелства (например: забравени акаунти, дублирани регистрации, ненамерени покупки, справки за статуси на покупки и други). IP адреси се съхраняват в продължение на до 1 година (този период е съобразен да съответства на поведението на част от аудиторията на Платформата от гледна точка на честота на покупки и други действия). IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен описаните изключения в Раздел III, чл.4.

IV. БИСКВИТКИ
 1. Сайтовете на Платформата, както и използвани от тях външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ - Политика за бисквитките.
V. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ
 1. При регистрация в Платформата
 2. Регистрирайки се в Платформата, Посетителят (Регистриран потребител) получава т.нар. акаунт, състоящ се от две направления:
 • Частен потребителски профил: Обособена част от Платформата, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно настоящата Политика. Достъпът до потребителския профил от страна на Регистирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените от него e-mail адрес и парола и евентуално чрез други технически механизми. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Администратора.
 • Публичен потребителски профил: Обособена част от Платформата, със социални и маркетингови цели, предоставяща публично частична информация за Регистрирания потребител, включваща посочени от него данни - име, възраст, пол, местоживеене, снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез Платформата, както и информация за негови публични действия в Платформата, незащитена от Закона за защита на личните данни и незабранена от Регистрирания потребител чрез настройките на профила му, до които той има достъп до всяко време; както и информация за връзки и взаимодействия между потребителя и други потребители (онлайн приятелства). Платформата би могла да използва публичните данни, извлечени от активността на потребителите и от публикациите им, за целите на профилиране, включително и от трети страни по тяхна преценка.
 1. Когато потребител направи своя регистрация в Платформата, с това той получава общ акаунт за всички сайтове, част от Платформата.
 2. За повече информация относно Вашите възможности да контролирате настройките на профила си, посетете страницата Детайли на профила (след вход в акаунта Ви).
 3. При регистрация в Платформата чрез външни инструменти (“Вход с Facebook”, “Вход с Google”)

Когато Потребител с цел регистрация (или впоследствие след регистрация) използва инструментите за създаване на връзка между акаунта му в Платформата и акаунта му във Facebook или Google, с това свое действие той оторизира Администратора да получи частични негови данни от профила му в съответната външна услуга, позволени от страна на Потребителя за предоставяне чрез настройките му в съответната външна услуга, при което:

 1. Администраторът може да получи данни на Потребителя, като Имена, Пол, Възраст, Местоживеене, Снимка/Аватар, които данни се добавят към създадения акаунт на Потребителя в Платформата.
 2. Администраторът може да получи данни на Потребителя за взаимовръзки с други потребители (онлайн приятелства), които данни се добавят към данните за Потребителя в Платформата (прехвърляне на онлайн приятелства).
 3. Администраторът може да получи възможност чрез съответната външна услуга да изпраща известия до Потребителя, изпращани в рамките на съответната външна услуга, с комуникационни или маркетингови цели (например: частни известия във Facebook).

Информацията, която чрез автоматични технически средства Администраторът може да получи и обработва по описания начин, се определя изцяло от Потребителя – чрез неговите настройки в рамките на съответната външна услуга (Facebook, Google), в която той има акаунт и който акаунт е решил да свърже с акаунта си в Платформата. Регистрирането на потребителя с тези външни услуги се приема за съгласие за обработване на данните, предоставени чрез тях.

 1. При сключване на договор за покупко-продажба от разстояние

Заявявайки извършването на покупка от разстояние, всеки потребител се съгласява, че:

 1. Действието по сключване на договор от разстояние с даден Търговец-продавач поражда правоотношения директно между Потребителя-купувач и Търговеца-продавач, в които правоотношения Администраторът не е страна;
 2. С това, с цел изпълнението на договора и съгласно описаното в Раздел III, чл.1/c и чл.3, Търговецът-продавач получава от Платформата частични Лични данни за Потребителя-купувач, при което Търговецът има статута на Съвместен администратор на тези данни;
 3. При абониране за известия

Освен възможността за E-mail абонамент, касаеща Раздел III, чл.1/b от настоящата Политика, Платформата поддържа и алтернативни технически възможности даден Посетител да се абонира за получаване на информация. Такива възможности са т.нар. Web-push известия (известия чрез браузъра) и Известия чрез мобилни приложения.

Начинът им на работа е следният: Браузърът/устройството изкарва диалогов прозорец на Посетителя, чрез който го пита дали желае да се абонира за такъв тип известия. Ако Посетителят потвърди желанието си, абонаментът се създава, като в браузъра/устройството се генерира специален ключ (token), който се изпраща към сървъра и чрез който впоследствие сървърът може да изпраща известия.

По всяко време Посетителят има възможност да прекрати абонамента си (да се отпише от тези известия) чрез настройките на браузъра/устройството си. Възможно е Платформата да осигури допълнителни настройки на Регистрирания потребител, чрез настройките в акаунта му, с които да персонализира или регулира изпращането на известията.

 1. Препратки към външни сайтове

В отделни страници на Платформата може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Те са част от съдържание, публикувано в Платформата от трети страни. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в Платформата, Дружеството не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Повече информация за начина на работа на Платформата можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта, от които Настоящата политика е неизменна част.
 2. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Политика за защита на лични данни

/за търговски партньори на "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ"/

Настоящият документ е неразделна част от Общите условия за ползване на сайта и от договорите, сключвани между "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ", в качеството му на лице, поддържащо виртуалната информационна платформа audiobox.bg и администратор на лични данни, и всеки търговец-продавач (ТЪРГОВЕЦ), публикуващ оферти в платформата.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Чл. 1. Във връзка с каквито и да било лични данни на клиенти-потребители, до които ТЪРГОВЕЦ получи достъп вследствие на публикувани оферти и сключени договори от разстояние, ТЪРГОВЕЦЪТ има статут на съвместен администратор на тези лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и останалото приложимо законодателство. Като такъв, ТЪРГОВЕЦЪТ има всички съпътстващи задължения и отговорности и се задължава да спазва действащото законодателство.

Чл. 2. "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" и ТЪРГОВЦИТЕ потвърждават общото си разбиране, че следва да обработват и съхраняват личните данни, до които имат достъп и обработват, законосъобразно и добросъвестно, гарантирайки тяхната конфиденциалност.

Чл. 3. (1). Личните данни, които "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" събира от и за клиентите-потребители и обработва за целите на дейността си, могат да включват: имена, e-mail адрес, телефонен номер, адрес, снимки или изображения и др.

(2). Данните по предходната алинея се записват от "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" и съхраняват в електронен „Регистър на потребители-купувачи“, воден от Оторизираните представители на дружеството.

(3). "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" обработва личните данни в този регистър при спазване на високи мерки за защита и сигурност и съобразно действащото законодателство.

(4). Достъп до лични данни, които "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" събира и обработва във връзка с дейността си, имат само Оторизирани представители на дружеството.

Чл. 4. (1). Събирането и обработването на лични данни в Регистъра от страна на "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" се извършва с цел идентификация на клиенти-потребители, както и за представянето на необходимите данни за тях към ТЪРГОВЦИ при сключване на договори за покупки от разстояние, с цел изпълнение на предоставяните от ТЪРГОВЦИТЕ услуги/стоки, обект на пораждащите се правни отношения, както и за действия, предхождащи ги и/или съпътстващи ги

(2). Обработването на личните данни от ТЪРГОВЕЦА и "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" е необходимо за реализиране на законните интереси на страните или клиента-потребител.

(3). Достъп до лични данни, събирани и обработвани от ТЪРГОВЕЦА, следва да имат само Оторизираните негови представители.

Чл. 5. "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" декларира, че:

(1). Самостоятелно организира договорните си отношения със своите Оторизирани представители и провежда необходимите обучения и инструктажи.

(2). Е в договорни отношения с Оторизираните си представители, в които са указани правата и задълженията на съответния представител относно личните данни, и в които всеки представител е поел ангажимент за поверителност на данните.

(3).  Оторизираните му представители са преминали инструктаж за поверителност на данните и относно прилаганите мерки за защитата им.

Чл. 6. ТЪРГОВЕЦЪТ декларира, че:

(1). Самостоятелно организира договорните си отношения със своите Оторизирани представители и провежда необходимите обучения и инструктажи.

(2). Е в договорни отношения с Оторизираните си представители, в които са указани правата и задълженията на съответния представител относно личните данни, и в които всеки представител е поел ангажимент за поверителност на данните.

(3). Оторизираните му представители са преминали инструктаж за поверителност на данните и относно прилаганите мерки за защитата им.

Чл. 7. "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" и ТЪРГОВЦИТЕ, във връзка с условията, целите и реализацията на съвместната си дейност и на възникващите правни отношения с клиенти-потребители, могат да предоставят достъп до лични данни и на свои партньори, предоставящи услуги необходими за реализацията на дейността по договор, при следните условия:

 • Преди предоставяне на лични данни, съответната страна следва да се увери в надеждността на получателя на данните и да осигури поемането на ангажимент за поверителността им от негова страна.
 • Преди предоставяне на лични данни, съответната страна следва да представи указания на получателя на данните относно мерките за защитата им, които следва да прилага.

Чл. 8. При постъпило надлежно искане за предоставяне на лични данни от компетентен правоохранителен или друг държавен орган, "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" и ТЪРГОВЕЦЪТ ще предоставят съответните данни съгласувано по между си и при спазване на законоустановените изисквания и процедури.

Чл. 9. Извън случаите на предходните чл.7 и чл.8, Страните не предоставят достъп до лични данни на трети лица, с изключение на самите субекти на лични данни (клиенти-потребители), за които данните се отнасят, в случаи на упражняване на законоустановените им права на достъп до техни лични данни, обработвани от някоя от Страните, и при спазване на законовите изисквания и процедури.

Чл. 10. С цел предоставяне на възможност на клиентите-потребители ефективно да упражнят нормативно установените си права при обработване на техни лични данни, "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" и ТЪРГОВЕЦЪТ договарят, че ще осигурят техническо решение за информирано съгласие, което следва да съдържа най-малко информация относно:

 • Данните, които идентифицират всяка от Страните като администратор на лични данни, координатите за връзка тях и данни за представителите им;
 • Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните на всяка от Страните или на друго оправомощено лице за контакт;
 • Обща информация относно ролята на всяка от Страните в процеса на обработване на Личните данни и насока за Субектите на лични данни към коя от Страните да адресират исканията си, свързани със законоустановените им права на информация и достъп до личните им данни;
 • Целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването;
 • Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
 • Срокът, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Съществуването на право да се изиска от достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани клиента-потребител, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;
 • Правото на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали клиентът-потребител е длъжен да предостави личните си данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.

Чл. 11. (1). Техническите, организационните, персоналните и другите мерки за защита на личните данни, които "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" и ТЪРГОВЦИТЕ ще прилагат, следва да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. За определяне на подходящо ниво на техническите и организационните мерки и защита всяка от страните самостоятелно извършва оценка на въздействието върху обработваните от нея Лични данни и определя приложимото ниво на защита, съгласно нормативно установените критерии.

(2). "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" и ТЪРГОВЦИТЕ, самостоятелно, за да гарантират сигурността на личните данни, които обработват, да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, следва да предприемат необходимите специални технически и организационни мерки за защита, както и да извършват и периодичен преглед и актуализация на водените регистри с лични данни и прилаганите мерки.

(3). "ГЕОРГИ ХРИСТЕВ - 1 ЕТ" и ТЪРГОВЦИТЕ самостоятелно и при спазване на законовите изисквания и процедури организират изпълнението на задълженията си, свързани с предоставяне на възможност на субектите на лични данни да упражняват законоустановените си права на достъп до техни данни, обработвани от съответната страна.

Количка

Влизане

Още нямате акаунт?

Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето изживяване на нашия уебсайт. Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.
Start typing to see products you are looking for.
Меню
0 Любими
0 Сравни
0 items Количка